Villkor

Offert

Granitkungens offert gäller i 30 dagar. Förhandsofferten är en preliminär offert. Den slutliga offerten s.k Beställningsbekräftelsen revideras i enlighet med uppmätningen.

Ändringar

Materialändringar som sten, tjocklek, ytbehandling, tillbehör m.m. ska bestämmas senast vid mätningens datum.

Beställningen skall godkännas personligen av kunden. Säljaren bokar ett möte ca en vecka efter mätningens datum, där tillsammans med kunden går igenom samtliga dokument. Mötet tar ca 30 min.

Vid avbruten beställning

I det fall kunden avbryter beställningen efter mätningen, förbehåller vi oss rätten att debitera kunden med hela beloppet (2900sek), för nedlagt tid för mätningens och ritningens genomförande.

Butik och utställning

I GranitKungens butiker finns det varuprover och produktexempel som visar produktens
egenskaper, färg samt stenytans utseende efter bearbetning. Eftersom natursten kan variera i färg och mönster, kan det finnas skillnader vad det gäller färg, mönster och struktur mellan produktexempel och slutlig produkt. Komposit som är pressad sten innehåller också en stor andel naturliga ingredienser därav kan levererade bänkskivor ha mindre kulöravvikelser jämför med utställningar och provbitar. Anspråk får ej göras på att levererad sten i allt skall överensstämma med provet.

I natursten kan det finnas små luftbubblor/ porhål, de ser ut som ljusa prickar eller små hål i stenytan.
De s.k revormar förekommer framför allt på kalksten men även på någon enstaka marmor, dessa är naturliga sprickbildningar, i vissa fall behandlas stenen för att dölja naturbildningar, detta påverkar inte stenens kvalitet i övrigt.

Mätning

I det fall kunden beställer mätning ska mätbara ytor vara städade och fria från föremål, verktyg, byggskrot mm som hindrar mätningen. Om dessa villkor inte är uppfyllda och mätning/mallning inte kan genomföras debiteras kunden för ett återbesök (500 sek).

Vid mätningen ska kunden finnas på plats för att gå igenom delarna som ska mätas och för att diskutera eventuella skarvar, överhäng med mera. Stommar och dylikt inklusive täcksidor skall vara fast monterade (fixerade i vägg) innan mätning och får inte korrigeras efter mätning. Se till även att övriga hantverkarens arbete så som väggar, golv, m.m har blivit utfört på rätt sätt.

Ritningar

Kunden kan komma med egna ritningar och mallar för stenytor. För att upprätthålla hög kvalité på slutprodukt måste dessa mallar godkännas i samråd med beställaren.
Vi föredrar mallar som är gjorda av hårt material. Mallar som är gjorda av papp, kartong eller annat mjukt material använder vi enbart om kunden står för alla risker angående produktfel som kan uppstå på grund av att mallen ändrat sin form.

På mallen ska markeras vilka sidor som skall vara synliga och vilka sidor som står mot varandra. Även alla mått och önskade hål skall vara markerade på mallen/ritningen.

Toleranser

Följande avvikelser är tillåtna och accepterade på stenskivor:
Ett 90 gradigt hörn +/- 2%
Böjning +/- 2%
Tjocklek +/- 3 mm vid samma sändelse. Sidor som står mot varandra slipas så att det ser jämnt ut. Storleken på punkt +/- 3 mm

Urtag för vattenkran +/- 3 mm längd och bredd Centerlinje för diskho (CC) +/- 3 mm
Urtag för diskho +/- 2 mm
Urtag för spishäll +/- 0-3mm.

Planlimningar +/-1mm samt +/-2mm i breddmått. Tillverkare av diskhoar lämnar inga garantier på att diskhoarna är 100 % plana. Vid planlimning av diskho kan därför diskhon differera något i förhållande till stenen.

Installation

Offerten innehåller kostnaden av installationsmaterial samt verktyg.
Information som är viktig för installationens genomförande som exempelvis våningsplan, förekomsten av hiss, mått på ytterdörr/fönster skall lämnas av kunden innan offert kan ges.

Vi installerar stenskivorna på angiven plats och fogning sker

  1. A)  Bänkskivan mot stänkskydd

  2. B)  Bänkskivan mot vägg, ENDAST om väggen är färdigmålat eller färdigkaklat.

OBS! att fogning sker EJ mellan stänkskydd och vägg.

När det gäller tider, behöver kunden vara flexibel med bokad installationstid då vi kan komma innan eller efter utsatt tid på grund av tidigare monteringar. Arbetsplatsen skall vara förberedd för montering, vilket betyder att skåpstommar samt monteringsplats ska vara avstädade och fria från föremål.

Vattenavstängning och demontering av befintliga bänkskivor ska vara genomförda innan monteringstillfället. Om våra installatörer inte kan genomföra arbetet pga att dessa villkor inte är uppfyllda så debiteras kunden för ett återbesök (500 sek)

Våra installatörer har skor på sig under hela installation därför rekommenderar vi att ni täcker in golvet med skyddspapp innan montering.

Kunden måste befinna sig på plats vid installationstillfället. Det kan uppkomma frågor angående installation mm, kunden eller dess representant ska godkänna installation och skriva på följesedel/besiktningsprotokoll.

Följande moment ingår ej i en vanlig installation och skall avtalas separat: Elinstallationer, VVS-arbete, tätning mellan arbetsbänk och kakelplattor, nedmontering av gamla arbetsbänkar.

Demontering

Demontering och bortforsling av befintliga bänkskivor ingår inte i tjänsten mätning och montering. I fall kunden har beställt borttagning av gamla bänkskivor eller diskbänkar kan det råda oklarheter hur dessa är fastsatta. Det kan i extrema fall handla om att man har spacklat och målat över skruvhuvudena eller att skruvarna sitter på oåtkomliga/osynliga ställen eller att skivorna är fastlimmade mot stomme, vägg, täcksidor eller kakel. Vid borttagningen av gamla skivor kan det därför hända att bänkstommar, vägg, täcksidor och kakel tar skada.

Säljaren försöker alltid genomföra avinstallationen på ett så skonsamt sätt att skador på mötande ytor inte uppstår. Erfarenheten har dock visat att avinstallationen innefattar riskmoment som inte kan förebyggas till 100 procent. Säljaren kan därför inte hållas ansvarig för skador på mötande ytor i samband med avinstallation.

Betalningsvillkor

I samband med beställningen så erläggs 50% av totalsumman i handpenning. Resterande belopp kan betalas senare men skall vara oss till handa före leverans eller upphämtning av varan.

Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta om 30 % per år. Vid betalningspåminnelse utgår påminnelseavgift om 60 kronor. Har ett inkassokrav sänts eller överlämnats är kunden skyldig att betala inkasso kostnad om 180 kronor.

Samtliga material är Granitkungens egendom tills full betalning erlagts.

Transport och leveranstider

En ungefärlig leveranstid anges i samband med att beställningen går i produktion. Den normala leveranstiden är ca 3 veckor från och med att kunden bekräftar sin beställning.
Detta är vad Granitkungen eftersträvar att hålla. Leveranstiden kan påverkas av yttre faktorer / omständigheter som Granitkungen ej rår över såsom maskinhaveri, störningar hos underleverantörer. Leveransen kan även förlängas av att det råder oklarheter kring kundens val av t.ex. diskho, häll, kantslipning, önskad överhäng m.m.

Tidsbokningar med hantverkare bör därför planeras in med hänsyn till att leveransen kan bli fördröjd. Granitkungen frigör sig från all ansvar att kompensera kunden för detta.

Försenas hela leveransen mer än 5 veckor är kunden berättigad till skadestånd med upp till 500 sek per försenad vecka.

Reglerna om skadestånd och uppsägning gäller inte i fall Säljaren meddelat kunden att leveranstiden är längre än normalt dvs mer än 3 veckor. Det kan exempelvis handla om att kunden önskar en sten som inte finns på lager utan måste beställas in.

Om leverans inte kan ske på grund av att kunden inte svarar på mail, sms eller telefonsamtal sker en automatisk förlängning av leveranstiden. Likaså sker en automatisk förlängning av leveranstiden när kunden eller dess representant meddelar att leveransen ej kan tas emot. I dessa fall betraktas inte en försenad leverans som en försening. Säljaren kan i sådana fall kräva att full betalning sker även om varan ej är levererad.

Avhämtning

Vid avhämtning kommer beställningen att vara oemballerad och i vissa fall kan det även förekomma förstärkning vid stora håltagningar för spishällar. Varorna måste kontrolleras och godkännas skriftligen vid avhämtning. Om varan blir godkänd, överförs ansvaret till kunden efter att denne har signerat på mottagningskvittot. Fläckar, repor, sprickor som uppkommer efter avhämtning går ej att reklamera.

Reklamation och garanti

För att Granitkungens garanti ska gälla måste följande saker vara uppfyllda:

-Måttagning, transport och montering av stenskivor ska ha blivit utfört av Granitkungens personal.
-Stenskivorna ska ha använts hos kunden bara till det ändamål de är avsedda för. Mekaniska skador, kemiska skador samt värmeskador på stenen som har orsakats av vanvård täcks EJ av garantin.
-Stenskivorna har sköts på ett lämpligt sätt; stenen har rengjorts/ impregnerats med jämna mellanrum med de medel som rekommenderats för den specifika stensorten.

Det är viktigt att kunden informerar om eventuella produktfel, avvikelser i kvalité eller felaktiga mått omedelbart vid installations tillfället eller senast 7 dagar efter vid mottagandet av produkten. Reklamationer som ej är gjorda inom 7 dagar godkännes inte.

Vid tillverkningsfel kommer Granitkungen att antingen stå för ev. reparationsåtgärd eller ersättningsvara. Vid tillfällen då felet lätt kan åtgärdas utav kunden och denne är villig att göra det, kan försäljningsbeloppet minskas enligt kundens utlägg.

Reklamationer efter eget arbete ( måttagning, installation) är ej giltiga.
Retur samt reklamation av övriga produkter såsom blandare, diskho, etc. Hänvisar vi till respektive leverantörs villkor, vänligen se leverantörens hemsidan.

Force Majeure

Oförutsedd, extraordinär händelse såsom brand, översvämning, elavbrott, försening av tåg, transportbåt eller andra transportmedel, importförbud, naturkatastrof, krig, driftstopp i verktyg/maskin mm som man ej kan förutses och som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal. Vid eventuella tvister skall parter försöka lösa dessa via samtal. Om överenskommelse ej nås, skall ärendet avgöras av allmän domstol.