Villkor

Offert

Granitkungens (nedan Säljaren) offert gäller i 90 dagar.
Förhandsofferten är en preliminär offert. Slutfakturan revideras i enlighet med den slutliga ritningen.

Beställningsbekräftelse

Beställningen skall meddelas muntligen eller skriftligen av kunden. Har förhandsoffert lämnats räknas uppbokning av kontrollmätning som en beställningsbekräftelse. Säljaren kan kräva att beställningen ska förskottsbetalas. Om parterna ej träffar någon specialöverenskommelse, gäller Säljarens vanliga försäljningsvillkor.

Butik och utställning

I Säljarens butiker finns det varuprover och produktexempel som visar produktens egenskaper, färg samt stenytans utseende efter bearbetning. Eftersom natursten kan variera i färg och mönster, kan det finnas skillnader vad det gäller färg, mönster och struktur mellan produktexempel och slutlig produkt. Anspråk får ej göras på att levererad sten i allt skall överensstämma med provet.
I Carrara marmor kan det finnas små luftbubblor, de ser ut som ljusa prickar eller små hål i stenytan. Små prickar och hål som inte går att polera bort kan även finnas i graniten, där belysningen påverkar dess synlighet.

Ritningar och mallar

Kunden kan komma med egna ritningar och mallar för stenytor. För att upprätthålla hög kvalité på slutprodukt måste dessa mallar godkännas i samråd med beställaren.

Vi föredrar mallar som är gjorda av hårt material. Mallar som är gjorda av papp, kartong eller annat mjukt material använder vi enbart om kunden står för alla risker angående produktfel som kan uppstå på grund av att mallen ändrat sin form.

På mallen ska markeras vilka sidor som skall vara synliga och vilka sidor som står mot varandra. Även alla mått och önskade hål skall vara markerade på mallen/ritningen.

I det fall Säljaren mäter/mallar ska mätbara ytor vara städade och fria från föremål, verktyg, byggskrot mm som hindrar mätningen. Om dessa villkor inte är uppfyllda och mätning/mallning inte kan genomföras debiteras för ett återbesök.

Exakthet i behandlingsteknik

Följande små avvikelser är tillåtna och accepterade vid behandling av stenskivor:

Ett 90 gradigt hörn +/- 2%
Böjning +/- 2%
Tjocklek +/- 3 mm vid samma sändelse. Sidor som står mot varandra slipas så att det ser jämnt ut.
Storleken på punkt +/- 3 mm
Urtag för vattenkran +/- 3 mm längd och bredd
Centerlinje för diskho (CC) +/- 3 mm
Urtag för diskho +/- 2 mm
Urtag för spishäll +/- 0-3mm. OBS! Tillverkare av spishällar rekommenderar silikonfylld fog mellan spishäll och stenbänk.

Dessa avvikelser gäller i fall möbelstommar är rätt monterade och väggar/golv raka.
Avvikelser kan bli större om väggar inte är raka eller möbelstommar är dåligt monterade.

Betalningsvillkor

I det fall Säljaren kräver förskottsbetalning ska kunden betala angiven procentsats i förskott vid beställningstillfället. Eventuell resterande belopp skall betalas efter att produkten är installerad/överlämnad till kunden. Betalning av varor kan ske via Swish eller via insättning på granitkungens BankGiro 346-8311.
Betalningsvillkor för avtalskunder är 10 dagar netto efter utförd installation. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta om 30 % per år. Varan är Säljarens egendom tills den är slutbetald. Vid betalningspåminnelse utgår påminnelseavgift om 60 kronor. Har ett inkassokrav sänts eller överlämnats är kunden skyldig att betala inkassokostnad om 180 kronor.

Transport och leveranstider

En ungefärlig leveranstid anges vid beställningen. Den normala leveranstiden är mellan 2-3 veckor. Detta är vad Säljaren eftersträvar att hålla. Leveranstiden kan påverkas av Säljarens leverantörer och underleverantörer. Med försening menas att Säljaren inte kan leverera beställningen. Om kunden inte kan ta emot leveransen betraktas inte som försening, i sådant fall bör kunden ändå betala slutfakturan. Om sen leverans påverkar övriga hantverkarnas bokade tider är Säljaren inte skyldig att kompensera detta. Försenas leveransen mer än 6 veckor är kunden berättigad till skadestånd med 20 % av beställningens värde eller rätt att säga upp avtalet. Reglerna om skadestånd och uppsägning gäller inte i fall Säljaren meddelat kunden att leveranstiden är längre än normalt dvs mer än 2-3 veckor. Det kan exempelvis handla om att kunden önskar en sten som inte finns på lager utan måste beställas in. Detta gäller även i fall det råder oklarheter kring kundens val av t.ex. ho, häll, kantslipning, önskad överhäng, höjden på uppvik osv. Vid tilläggsbeställningar kan skivorna komma in vid olika tidpunkter. En tilläggsbeställning räknas som en ny beställning. Är godset sålt fritt Säljaren lager exklusive emballage. Efter särskild träffad överenskommelse åtager sig Säljaren att för kundens räkning anordna frakt och försäkring av godset.

Är leverans till kunden ej möjlig med anledning av begränsad framkomlighet eller annan omständighet t.ex. att kunden ej kan ta emot varan avslutas transporten. Ny transport bekostas av kunden.

Installation

Säljarens offert innehåller kostnaden av installationsmaterial samt verktyg.
Information som är viktig för installation (våningsplan, hiss, mått på ytterdörrar/fönster samt mått som behövs för installation av köksbänkar/diskho mm) skall lämnas av kunden innan offert kan ges.
För lyckad installation behövs följande:
Att det finns bra underlag för arbetsbänkar. En rak yta, max 3mm böjd.
Att kunden har informerat om behov av installation av diskho, spishäll mm i god tid innan planerad installation
Att kunden ser till att kakelplattor ej hindrar installation
Att arbetsytor/bänkar av annat material installeras efter att stenbänkar är installerade.
Att arbetsplatsen är städad och förberedd för installation.
Att kunden finns på plats vid installationstillfälle. Det kan uppkomma frågor ang. installation mm, kunden ska godkänna installation och skriva på följesedel/besiktngsprotokoll.

Följande moment ingår ej i vanlig installation och skall avtalas separat: golvskydd, elinstallationer, vvs-arbeten, montering av element, vattenkran, installation av fogmassa, tätning mellan arbetsbänk och kakelplattor, nedmontering av gamla arbetsbänkar.

Reklamation och garanti

För att Säljarens garanti ska gälla måste följande saker vara uppfyllda
Måttagning, transporten och monteringen av stenskivor ska ha blivit utförda av vår personal.
Stenskivorna ska ha använts hos kunden bara till det ändamål de är avsedda. D.v.s. mekaniska, kemiska och värmeskador på stenen som har orsakats av vanvård täcks EJ av garantin.
Stenskivorna har sköts på ett lämpligt sätt; stenen har rengjorts och polerats med jämna mellanrum på det sättet som anvisas och med de medel som rekommenderats för den specifika stensorten.

Kunden skall vid leverans kontrollera om levererad produkt och produktkvalité stämmer med beskrivningen i beställningen. Det är viktigt att kunden informerar Säljaren ang. eventuella produktfel, avvikelser i kvalité eller felaktiga mått omedelbart efter att man upptäckt sådana fel.
Vid tillverkningsfel kommer Säljaren att stå för ev. reparationsåtgärd eller ersättningsvara. Vid tillfällen då felet lätt kan åtgärdas av kunden och denne är villig att göra så, minskas försäljningsbeloppet enligt kundens utlägg.

Vid överlämnandet/installationen av varan skriver båda parter på besiktningsrapport/följesedel.

Force Majeure

Oförutsedd, extraordinär händelse såsom brand, översvämning, elavbrott, försening av tåg, transportbåt eller andra transportmedel, importförbud, naturkatastrof, krig, driftstopp i verktyg/maskin mm som man ej kan förutse och som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal. Vid eventuella tvister skall parter försöka lösa dessa via fredliga samtal. Om överenskommelse ej nås, skall ärendet avgöras av allmän domstol.


Intresseanmälan   10 års garanti på alla våra stenbänkskivor
Beställning steg för steg

1. Välj en stensort.
2. Välj tjocklek på stenen.
3. Välj kantprofil.
4. Behandling av synliga hörn.
5. Mät skivornas längd och djup.
6. Välj håltyp för häll och diskho.
7. Andra urfräsningar och hål (blandare mm)
8. Mät centrummått för diskho, häll och andra eventuella öppningar.
För dig som gillar bänkskivor i natursten!
 
likeNöjd-kund-garanti
Vi vill ha bara nöjda kunder och därför strävar vi alltid efter att ge den bästa servicen och finaste kvalitén till dig. Vi är säkra på att de bästa referenserna kommer från kunder som är nöjda hela vägen från beställning till installation.

Order Step by Step

  1. Select a stone. 
  2. Choose the thickness of the stone. 
  3. Select edge profile. 
  4. Choose treatment of visible corners. 
  5. Measure the length and depth of the discs. 
  6. Select hole type for cooktop and sink. 
  7. Other cut-outs and holes (faucet, etc.) 
  8. Measure center dimensions for sink, hob and other possible openings.
Top